020 5700 200 onderwijs@horlings.nl

Audit en assurance

Onze basis controle aanpak is gebaseerd op het onderwijscontroleprotocol, maar ook zaken die hier niet in zijn opgenomen kunnen onze onderwijsaccountants voor u binnen de controle aanpak opnemen.

Audit – Controle van de jaarrekening

Onze jaarrekeningcontrole houdt in dat wij ervoor zorgen dat de jaarrekening voldoet aan de gestelde wettelijke eisen. Als blijk hiervan geven wij een controleverklaring. Maar wij zijn meer dan een handtekening. Naast onze verklaring, krijgt u van ons o.a. ook een managementletter.

Onze controleaanpak is gebaseerd op het onderwijscontroleprotocol. Hierin is voorgeschreven wat wij dienen te controleren. Er zijn ook zaken die hier niet in zijn opgenomen, maar wel uw en onze aandacht vragen. Bijvoorbeeld het controleren van leerlingenaantallen (primair onderwijs) en/of wegingsfactoren vallen (primair en voortgezet onderwijs) buiten het controle protocol. Ook richt het protocol zich niet op de IT beveiliging van leerlingendossiers. Het bepalen van onze controle aanpak doen we daarom graag in overleg met het bestuur en/of toezichthoudend orgaan.

Wij voeren onze werkzaamheden op twee momenten uit. Dit noemen wij de interimcontrole en de balanscontrole.

  • Interim-controle: Gedurende het boekjaar controleren wij de administratieve organisatie en de bekostigingsgegevens.
  • Balanscontrole: Na afloop van het boekjaar voeren wij de balanscontrole uit, we controleren de balans en de staat van baten en lasten en de toelichtingen.

Door het verdelen van de controle over twee momenten is het mogelijk de gecontroleerde jaarrekening binnen de afgesproken termijn op te leveren en kunnen wij, u tijdig informeren over mogelijke zaken die uw aandacht behoeven.

In aanvulling op onze controleverklaring bij de jaarrekening ontvangt u onze managementletter die u inzicht geeft over mogelijke verbeteringen in de administratieve organisatie, corporate governance, opvallende jaarrekeningposten, ontwikkelingen binnen de sector en geven wij (on-) gevraagde adviezen voor professionalisering van bijvoorbeeld de governance. Deze bespreken wij zoals zowel met het bestuur als de het toezichthoudend orgaan.

Assurance – Controle van de bekostigingsgegevens

Wij verstrekken op basis van een onderzoek naar de juistheid van de bekostigingsgegevens een assurance-rapport. In het onderwijscontroleprotocol heeft het ministerie van OCW hierover aanwijzingen en voorschriften opgenomen. Deze aanwijzingen en voorschriften nemen wij mee in onze aanpak. Eventuele bevindingen van ons onderzoek nemen wij mee in onze managementletter en besprekingen met het bestuur en/of het toezichthoudend orgaan van de instelling.

Controle van subsidieverantwoordingen

Bij diverse onderwijsinstellingen controleren wij naast de jaarrekening en de bekostigingsgegevens ook overige financiële verantwoordingen ten behoeve van subsidies.

Al deze verantwoordingen en de controles hierop moeten aan verschillende vereisten voldoen. De eisen zijn vaak opgenomen in de beschikking, maar zijn soms erg onduidelijk. Omdat deze verantwoordingen zo verschillend zijn, is iedere subsidie controle maatwerk. Wij zijn u van dienst door onze korte lijnen met de diverse subsidie verstrekkers en onze pragmatische instelling.

Contact opnemen?

Geheel vrijblijvend

Drs Charles Rabe RA

Onderwijs accountant /partner. Expert in onderwijsfinanciën. Down to earth benadering. Fan van rationele oplossingen. Meer over Charles? Klik hier